Programy i projekty

Akademia Bezpiecznego Puchatka

puch.jpg

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W Programie każdego roku uczestniczy ponad 200 000 dzieci i niemal 13 000 nauczycieli z prawie 8 000 szkół podstawowych. Do tej pory łącznie wzięło w nim udział ponad 2 miliony uczniów. Aby dołączyć do XI-tej edycji Akademii i otrzymać komplet darmowych materiałów edukacyjnych opracowanych przez metodyka i opiniowanych przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji wystarczy dokonać zgłoszenia do Programu! Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. 

ZASADY PROGRAMU:

1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych.

2. Szkoły mogą zgłaszać się do programu, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej lub podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora.

3. W zgłoszeniu konieczne jest podanie przez przedstawicieli szkoły nazwiska nauczyciela koordynującego oraz ilości dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa.

4. Do zgłoszonej do programu szkoły drogą elektroniczną wysyłany jest komplet materiałów edukacyjne zawierających:

– nowe materiały merytoryczne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcyjnymi,

– pomoce dydaktyczne dla nauczycieli,

– filmy i infografiki,

– karty pracy dla uczniów – do skserowania przez nauczyciela,

– prezentację dla rodziców.

5. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.

6. Po przeprowadzeniu zajęć dzieci weryfikują swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

7. Po realizacji zajęć i Testu Bezpieczeństwa nauczyciel koordynujący uzupełnia Ankietę Podsumowującą Program. Jest to podstawą do otrzymania Certyfikatu dla szkoły potwierdzającego udział szkoły w Programie oraz Dyplomu dla uczniów.

8. Szczegółowy regulamin programu dostępny jest do pobrania w zakładce „Formularz zgłoszeniowy” oraz pod poniższym linkiem

https://akademiapuchatka.pl/#zasady

cel.png

 

"Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną"

Główny cel projektu

    Podniesienie poziomu wiedzy u nauczycieli i pracowników placówek oświaty z terenu woj. lubelskiego w zakresie praktycznego sposobu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji poprzez realizację szkoleń oraz usunięcie barier uniemożliwiających lub utrudniających skuteczne realizowanie procesu zdalnego nauczania i doskonalenia nauczycieli w obszarach:

 1. dostępu nauczycieli i doradców metodycznych do technologii informatycznej;
 2. nabywania wiedzy i umiejętności, nauczycieli, specjalistów z zakresu pedagogiki i psychologii oraz nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie wykorzystywania narzędzi aplikacyjnych;
 3. doradztwa metodycznego;
 4. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych; w okresie realizacji tj. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 1. Zapewnienie szkoleń oraz narzędzi informatycznych umożliwiających sieciową pracę doradców metodycznych, konsultantów, nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz komunikację sieciową pomiędzy instytucjami realizującymi i wspierającymi proces edukacyjny;
 2. Prowadzenie ośrodka wsparcia technicznego, który aktywnie wesprze wyznaczone osoby ze szkół i placówek oświaty przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do prowadzenia nauczania w formie zdalnej;
 3. Doradztwo metodyczne z wykorzystaniem interaktywnych materiałów metodycznych zamieszczonych na platformie szkoleniowej z możliwością konsultacji online z metodykami dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 4. Zdigitalizowanie zasobów bibliotek pedagogicznych z terenu województwa lubelskiego.

Planowane efekty:

 • liczba nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców metodycznych i konsultantów, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu projektu – 915 osób,
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty, objętych wsparciem w projekcie – 364,
 • liczba nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców metodycznych i konsultantów, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych objętych wsparciem w projekcie – 1306 osób.

Okres realizacji projektu:

01.04.2021 – 31.12.2022

 

czyste.jpg

 

Czyste powietrze wokół nas

Program adresowany jest do grupy dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodziców.
Od 2019 roku jest to program o zasięgu wojewódzkim. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS.
Program CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS realizowany jest od 2008 roku. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:
1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/psse-lubartow/czyste-powietrze-wokol-nas

 

lab.jpg

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe warte 30000,00 zł, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywanie w ten sposób praktycznych umiejętności. Wsparcie  przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego. https://www.gov.pl/web/laboratoria

 

pobrane.png

„Mała książka - wielki człowiek”

Wyprawka Czytelnicza dla Pierwszoklasisty

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” została przygotowana z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki  pierwszoklasiści uczestniczą w niezwykłej przygodzie, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Zasady realizacji projektu:

 1. Każda szkoła podstawowa otrzymuje nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców
  i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.
 2. Szkoła odpowiada za przekazanie pierwszoklasistom Wyprawek Czytelniczych w wybrany przez siebie sposób, np. podczas pasowania na ucznia lub podczas pierwszej wizyty w bibliotece.
 3. Drogą mailową zostanie szkole przekazany pakiet materiałów (pomoce dla nauczycieli, pomysły na przekazanie książek).

Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek Wyprawka dla Pierwszaka” ma charakter ogólnopolski i jest w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tym samym jest bezpłatny zarówno dla szkół, jak i samych dzieci.

Więcej informacji na stronie: http://wielki-czlowiek.pl/pierwszoklasisci/

 

nprc.jpg

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety:

Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych

W nowej perspektywie programu zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pozostał kwestią kluczową. Dodatkowo, w ramach Priorytetu 1, możliwy jest zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. Ponadto elementem składowym działań ujętych w Priorytecie 1 jest rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek publicznych:

Operator Priorytetu - Biblioteka Narodowa

Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Biblioteki Narodowej

Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych

W ramach Priorytetu 2 uprawnionymi wnioskodawcami są: samorządowe instytucje kultury, gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców, oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy, przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z jego wyposażeniem.

Operator Priorytetu – Instytut Książki

Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Instytutu Książki

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Operator Priorytetu – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wszystkie informacje na temat Priorytetu można uzyskać w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników MEiN - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa

Priorytet 4 skierowany jest do bibliotek publicznych, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska (w tym w miasta na prawach powiatu) do 100 tys. mieszkańców. Udzielone dofinansowania mają służyć realizacji projektów edukacyjno-animacyjnych. Istotnym elementem współpracy będzie podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek (związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności) oraz wzmacnianie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju czytelnictwa. Uzupełnieniem działań Priorytetu 4 będzie kampania społeczno-informacyjna realizowana w dwóch komplementarnych obszarach: promocyjno-informacyjnym oraz społeczno-wizerunkowym.

Operator Priorytetu – Narodowe Centrum Kultury

Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury

Nasza szkoła w ramach programu w 2021 roku otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 5000,00 zł w tym wkład własny 1000,00 zł. oraz wsparcie finansowe na zakup książek do oddziału przedszkolnego w kwocie 3125,00 zł. w tym wkład własny w kwocie 625,00 zł. zł.

Nasza szkoła także w ramach programu dotyczącego wspierania w latach 20216-2020 w 2020 roku otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 5000,00 zł w tym wkład własny 1000,00 zł.

 

Poznaj Polskę" - Gmina Kalwaria Zebrzydowska - Portal gov.pl

„Poznaj Polskę” w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Podstawowe zasady przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). 

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,

 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Nasza szkoła zorganizowała dwie wycieczki:

dla uczniów klas I-III wycieczka jednodniowa do Zamościa - dofinansowanie: 3936,00 zł.;

dla uczniów klas IV-VIII – wycieczka jednodniowa do Warszawy – dofinansowanie: 5 000,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania: 8 936,00 zł.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske-2021

 

pd.png

Program dla szkół

„Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.

Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

Od roku szkolnego 2017/2018 wszystkie szkoły podstawowe mogą brać udział udziału w nowym „Programie dla szkół”, dzięki któremu dzieci rozpoczynając naukę w szkole podstawowej będą uczyły się prawidłowych nawyków żywieniowych, a w szczególności poznawały walory diety bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

W nowym programie szkolnym mogą uczestniczyć dzieci z klas I–V szkół podstawowych.
W roku szkolnym 2017/2018 program obejmuje ok. 1,8 mln uczniów. Dzieci będą otrzymywały bezpłatnie, kilka razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku szkolnym, owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne. Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów, tak aby dzieci miały możliwość poznać i polubić nowe smaki. Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego będą im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone:

owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa) oraz soki, mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.
Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe dzieci samo udostępnianie im produktów nie wystarczy. Dlatego dzieci będą uczestniczyły w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z wytycznymi MEN przez szkoły, a mającymi na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem https://www.programdlaszkol.org

 

sdm.jpg

„Śniadanie Daje Moc”

Program, którego celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Do programu przystępują klasy 0-3 szkół podstawowych z terenu całego kraju. Materiały dydaktyczne opracowane dla nauczycieli bazują na 12 zasadach zdrowego odżywiania oraz zostały opracowane na potrzeby programu przez ekspertów Instytutu Matki i Dziecka.

W ramach programu 8 listopada jest obchodzony Dzień Śniadanie Daje Moc, podczas którego uczniowie pogłębiają swą wiedzą z zakresu zdrowego odżywiania oraz dowiadują się o roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia.

Program edukacyjny został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Organizatorów .

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl