Projekty 2016/2017

"OWOCE W SZKOLE"

Nasza szkoła korzysta z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu ?Owoce w szkole". Darmowe owoce i warzywa otrzymują uczniowie. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się: świeże owoce, świeże warzywa i soki owocowe, warzywne oraz owocowo ? warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. W ramach programu ?Owoce w szkole? dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

"SZKLANKA MLEKA"

Cele programu:
- zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i jego przetworów,
- promowanie zasad zdrowego odżywiania,
- kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych,
- edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów.
Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać: 
- wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci i młodzieży,
- wzrostowi zachorowania na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią
dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,

- spadkowi spożycia mleka i jego przetworów wśród dzieci i młodzieży

Program "Szklanka Mleka" jest finansowany z trzech źródeł: 
- z budżetu UE - w przedszkolach i szkołach (z wyłączeniem szkół wyższych),
- z budżetu krajowego - w szkołach podstawowych,

- z budżetu Funduszu Promocji Mleka - w przedszkolach i gimnazjach.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA W BRZOSTÓWCE

PROJEKT EDUKACYJNY
,,BEZPIECZEŃSTWO W SIECI?

ROK SZKOLNY 2016/2017

ADRESAT:

Uczniowie z klas O - VI, rodzice, nauczyciele.

TERMIN REALIZACJI:

listopad 2016 r. ? 31 maja  2017 r. (po wprowadzeniu modyfikacji przez kolejne lata)

Program profilaktyczny "Bezpieczeństwo w sieci"

Internet ? praca w sieci zmienia obecny świat i ludzi. Stwarza nam możliwości stałego i szybkiego dostępu do różnego rodzaju informacji. Staje się niestety przyszłością, w której każdy z nas będzie musiał wziąć udział. Nie da  się ukryć, że stał się on niezbędnym narzędziem w procesie edukacji. Jego zaletą jest możliwość korzystania w dowolnych porach oraz zawiera szeroki bagaż  narzędzi pomocnych do nauki, komunikacji, rozrywki itp.

Można wykorzystywać go jako narzędzie wspierające proces kształcenia. Jednak mimo wielu pozytywów niesie on również zagrożenia. Hasło "Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie" obrazuje nam problem nawiązywania kontaktów i przekazywania danych osobowych nieznajomym, którzy wykorzystują je czasami w złych intencjach.

 

Nieograniczony dostęp do sieci wiąże się z propagowaniem informacji sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami wychowania.  Uczniowie naszej szkoły bardzo często korzystają z zasobów Internetowych. Dlatego też konieczna jest edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń a tym samym przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu. 
Tym właśnie celom służyć ma poniżej opracowany program. Jest on adresowany do uczniów  nauczycieli oraz ich rodziców.

Program realizowany jest w klasach I-VI głównie w ramach zajęć lekcyjnych z informatyki oraz zajęć podczas godzin z wychowawcą.
Cel:

Celem programu jest profilaktyka wobec rosnącej liczby internetowych niebezpieczeństw oraz niskiej świadomości zagrożeń wśród użytkowników sieci komputerowej. Korzystanie z usług Internetu poprzez edukację dzieci i rodziców w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej. 
(Sieć WWW może być bezpiecznym miejscem pracy, edukacji i rozrywki ale jest to możliwe tylko dzięki znajomości zagrożeń i bezwzględnemu stosowaniu zasad bezpieczeństwa).

Cele szczegółowe:

 • Zdiagnozowanie problemu wśród uczniów naszej szkoły
 • Przedstawienie uczniom rodzajów zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu
 • ? Promowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w sieci głównie poprzez stosowanie zasad etykiety.
 • ? Pokazanie korzyści wynikających z bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Uświadomienie uczniom, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna.
 • Uświadomienie rodzicom jak ważna jest kontrola nad dzieckiem, podczas gdy korzysta z internetu
 • Zapoznanie rodziców ze sposobami kontrolowania i ograniczania dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści.
 • Promowanie wśród  uczniów, rodziców i nauczycieli działań i programów na rzecz bezpiecznego Internetu.
 • Uświadomienie  nauczycieli o problemie bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

 

 

 

 

,,SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ?

SZKOLNY PROJEKT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY CZAS TRWANIA listopad 2016r. - maj 2017R.

 

WSTĘP

Projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Brzostówce. Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności szkolnej.

 

Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania.

 

Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety.

 

Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby.

 

CZAS TRWANIA: od XI 2016r. do V 2017r.

 

ZAŁOŻENIE:
W trosce o poprawę stanu czytelnictwa w naszej szkole zamierzamy podjąć działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas 0 ? III i IV ? VI. Projekt wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 ogłoszone przez MEN. Głównymi celami projektu jest promocja książki i biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki w kształceniu, wychowaniu i rozwijaniu zainteresowań dzieci.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 1. Popularyzowanie czytelnictwa i poprawa jego stanu w szkole
 2. Wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu
 3. Przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów
 4. Rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych
 5. Budowa poczucia własnej wartości

Rozwijanie sprawności językowych